hiçbir yere yazılmamış, kaydedilmemiş olan, deftere ya da yazıya geçirilmemiş bulunan, kaydı tutulmamış olan.

herhangi bir koşula bağlı olmayan.