başta bilgi olmak üzere evrendeki her şeyin öznel ve göreceli olduğunu savunan öğretidir. Albert Einstein'ın geliştirdiği ''Özel Görelilik Kuramı'' sadece fizik değil felsefe alanında da büyük değişimlere yol açmıştır. Zamanın hareket ve maddelerin konumuna göre değişkenlik gösterdiği bir evrende, en temel fiziki yasalar bile mutlak değildir. Bu nedenle sadece soyut kavramlar değil soyut olguların da gerçekliği sorgulanmalıdır.

Rölativizm akımının ilkelerine karşı tez üreten birçok felsefe dalı ortaya çıkmıştır. Bunların başında Materyalizm ve Rasyonalizm öğretileri gelir.