abuk sabuk konuşma, saçma sapan sözler etme, saçmalama.

anlamsız, saçma sapan, abuk sabuk söz.