günümüz Türkçesi ile zaman aşımı hukukun kişilere getirdiği hakların ya da yükümlülüklerin, kanunlar tarafından belirlenmiş süre sınırını aşması durumudur.Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre arsa paylarının düzeltilmesinde zamanaşımı süresi bulunmaz ve mülkiyete konu olan hisseler her zaman değişikliğin konusu olabilir. Ancak tapuya tescil edilen mülkiyet haklarının korunması için Kadastro Kanunu ve Türk Medeni Kanunu düzenlemeleri ile zamanaşımı ve hak düşürücü süreler tanımlanmıştır. Kadastro Kanunu’na göre tutanaklarca belirlenen haklar, tutanağın kesinleşmesini takiben 10 yıllık zamanaşımı süresine sahiptir. 10 yıllık süre sonunda ilgilileri kadastral düzenlemeye dayanarak itirazda bulunamaz ya da dava açamaz.Medeni Kanunun 712. maddesi ile tapu siciline malik olarak kaydı yapılan bir kişinin, taşınmaza dair zilyetliğini 10 yıl sürekli olmak ve davasız olmak şartıyla iyi niyet ilkesine bağlı kalarak devam ettirirse, kazanılan mülkiyet hakkına itiraz edilemeyeceğini bir zamanaşımı süresi olarak düzenlenmiştir.